Dersom du er uenig i erstatningsoppgjøret du har mottatt, har du anledning til klage. Vi setter pris på om du retter klagen til Havtrygd for ny behandling. Hvis saken kan løses slik, er det til det beste for alle parter.

Skulle vi ikke oppnå enighet, vil som regel neste klageinstans være Finansklagenemnda for fartøy < 15m og nordisk dispasjør for fartøy > 15m. Det er de avtalte vilkår som bestemmer den rette adressaten for klagen. Å klage er uten kostnad for kunden, og begge disse institusjonene vil avgi en rådgivende (ikke bindende) uttalelse. Skulle denne ikke bli godtatt av en av partene, er rettsvesenet siste instans der saken kan bli prøvd. I de fleste tilfeller vil nemnda eller dispasjørens uttalelse følges av Havtrygd.

Vær observant på klagefristen som er 6 måneder. (Ref. forsikringsavtalelovens § 8-6.)