Dette er en forenklet orientering for å gjøre deg som kunde oppmerksom på noen relevante forhold i forbindelse med skaden på fartøyet ditt. Vi gjør oppmerksom på at ved skadeoppgjøret det er de avtalte vilkår som gjelder.

Orienteringen er skrevet generelt for å dekke de ulike vilkårene Havtrygd sine båter er forsikret under. Alle punktene trenger derfor ikke være relevante for ditt fartøy og din forsikringsavtale (polise.) Kontakt Havtrygd for detaljer vedrørende akkurat din skade og polise.

Havtrygd sin plikt

Havtrygd sin plikt er å svare for "…omkostningene ved å reparere skaden slik at skipet blir som det var før skaden inntraff." Dette skal gjøres på billigste måte.

Besiktigelsesmann (takstmann)

Havtrygd kan velge å oppnevne en besiktigelsesmann som får ansvar for å følge opp reparasjonene. En slik besiktigelsesmann blir kundens primære kontaktperson, og det er i stor grad besiktigelsesmannens rapport og hans gjennomgang av kostnadene som legges til grunn ved beregning av erstatning.

Hvem bestemmer

Det er du som reder som bestemmer hva som skal repareres, hvordan det skal gjøres og hvem som skal stå for reparasjonene. Forsikringen vil dog kun dekke et beløp tilsvarende det billigste alternativ. Tett samarbeid med Havtrygd eller oppnevnt besiktigelsesmann underveis er viktig.

Kostnader

I lys av forrige punkt skal kostnader knyttet til havariet som hovedregel forelegges oppnevnt besiktigelsesmann (eller Havtrygd) før avgjørelser treffes.

Gjennomføring av reparasjoner

Det er eier av fartøy (reder) som er ansvarlig for gjennomføring av reparasjonsarbeidene og sørger for ønsket fremdrift.

Tiltak for å spare tid, herunder bruk av overtid.

Hovedregelen er at ekstra kostnader for å dekke tap av tid ikke er dekket av forsikringen. Eksempler kan være bruk av overtid eller ekspress transport av deler. Er det tegnet tidstaps forsikring kan dette stille seg annerledes.

Overtid som er uunngåelig (f.eks. ved inn dokking) eller som er direkte kostnads-besparende vil likevel som regel bli dekket. (F.eks. bruk av servicemann på kveld når han først er der, fremfor overnatting.) Skal avtales med besiktigelsesmann eller Havtrygd.

Bruk av eget mannskap for reparasjoner

Bruk av eget mannskap for å utføre eller bistå ved reparasjoner vil bli dekket av assurandøren til en fast timesats, forutsatt at arbeidets art og omfang er avtalt på forhånd med oppnevnt besiktigelsesmann eller Havtrygd.

Kravene for å få dekket egeninnsats er at innsatsen bidrar til reparasjonen og at innsatsen reduserer andre kostnader, f.eks. verksteds regningen. Havtrygd stiller krav til timeliste for hver enkelt person, inkludert detaljer om hva arbeidet bestod i.

Særfradrag

Ved maskinskader og skader på elektronisk utstyr vil det som hovedregel bli trukket et særfradrag i form av maskinfradrag og/eller elektronikkfradrag. Fradraget er avtalt i polisen og er blant annet avhengig av alder på skadet materiell. Det finnes noen tilfeller der fradrag ikke skal trekkes.

Egenandel

For alle skader vil det bli trukket en egenandel. Størrelsen er spesifisert i polisen.

Felleskostnader

Dersom rederiet velger å gjøre egne arbeider samtidig med reparasjonene av skadene fra havariet, vil eventuelle felleskostnader bli delt mellom Havtrygd og rederi. (Leie av dokk, utgifter til strøm m.m.)

Plikt til å begrense tapet

Vi vil også minne om rederens plikt til å avverge og begrense tapet innenfor det som er rimelig å forvente. Dette inkluderer også utgifter som påløper underveis i en reparasjon.

Ved spørsmål til punktene over kontakt Havtrygd for en grundigere redegjørelse: skade@havtrygd.no / Tlf: 55 55 74 00 / Mob: 480 33 444