Vi kan ikke spå framtida. Men vi kan sørge for trygghet for båt og mannskap i storm og stille, slik vi har gjort i snart hundre år.

Hvorfor forsikring?

Forsikring skal dekke de økonomiske konsekvensene av hendelser som er utenfor reders kontroll og som skjer plutselig og uforutsett. Forsikring er en forutsetning for å få finansiering og ingen seriøs reder sender sitt skip til havs uten skikkelige forsikringer.

Hvilke forsikringer?

I Norge dekkes forsikringene for fartøy over 15 meter hovedsakelig på vilkårene i Norsk Sjøforsikringsplan av 1996. Sjøforsikringsplanen er kommet i stand som et samarbeide mellom rederinæringen og forsikringsselskapene og den første Planen ble laget allerede i 1871. Planen har allerede vært revidert flere ganger siden 1996. Fartøy under 15 meter dekkes på egne vilkår som er tilpasset Forsikringsavtaleloven av 1989. Innholdet i forsikringene kan variere med fartøytype og hvilken forsikringsavtale som er inngått mellom forsikringsselskap og reder.

Nedenfor gir vi en kortfattet beskrivelse av hovedinnholdet i de vanligste forsikringene.


 55 55 74 00

Kundeservice

Kontakt oss for ytterligere informasjon, for å bli medlem og for å tegne forsikring.

Åpningstider

15/9 - 14/5 kl. 08.00 - 15.30
15/5 - 14/9 kl. 08.00 - 15.00

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen dekker erstatningsansvar du som kunde kan komme i som direkte følge av driften av fartøyet. I tillegg kan forsikringen dekke en del av de tariffbestemte ytelsene til mannskapet. Typisk dekningsområde for ansvarsforsikringen er personskade, forurensning og vrakfjerning.

​Fangstforsikring

Forsikringen omfatter økonomiske tap som følge skade på fangst som befinner seg om bord i fartøyet som ledd i fartøyets fiske- og fangstvirksomhet. Forsikringen dekker normalt også alle kostnader knyttet til nødvendig destruksjon av fangst.

Kasko

Kaskoforsikring dekker skade på og totaltap av fartøyet samt tilbehør. I tillegg dekkes deler av ansvar som vil oppstå i forbindelse med kollisjon. Det kan være verdt å merke seg at kaskoforsikring ikke dekker krigsrisiko, personskade og forurensning relatert til havari med fartøyet.

Kaskointeresseforsikring

Denne forsikringen er en særskilt dekning mot totaltap. Erstatning kommer således kun til utbetaling ved totaltap og kollisjonsansvar av fartøyet og er et tillegg til kaskoforsikringen. Kaskointeresseforsikringen kan maksimalt utgjøre 25% av taksten ved kaskoforsikringen.

​Krigsforsikring

Denne forsikringen dekker skader som følge av krigsrisiko, slik som militærøvelser, gamle miner, sabotasje, mytteri med mer. For fartøy over 100 bruttotonn dekkes forsikringen i Den norske Krigsforsikring for Skib - et gjensidig selskap som utelukkende forestår krigsforsikring.

Redskap og utstyr

Forsikringen omfatter ombordværende fiskeredskaper med tilbehør. Det er separate dekninger for redskap om bord og redskap i sjø.

​Tidstapforsikring

Tidstapforsikringen dekker tapt inntekt som følge av en kaskoskade på fartøyet. Dekningen bidrar således til å beskytte selskapets inntekter som følge av at fartøyet er ute av inntektsgivende virksomhet etter skade.

Mannskapsforsikring

Dette er en forsikring som er spesialtilpasset fiskerinæringen. Forsikringen dekker den obligatoriske og lovpålagte yrkesskadeforsikringen og forsikringsplikt etter Fiskerioverenskomsten eller tariffavtalene mellom Fiskebåtredernes Forbund og Sjømannsforbundet.